Posted in Tin Tức

ÂM MƯU HẠ BỆ “THẦN TƯỢNG” TRONG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

– Alice –

Sau khi chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội coi đây là “thời cơ vàng” để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công toàn diện vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực ra khỏi đời sống chính trị thế giới.

Trong cuộc chiến mới, kẻ thù sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tấn công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm “không đánh mà thắng”. Trong chiến lược toàn cầu đó, kẻ thù đặc biệt chú trọng tấn công vào trận địa tư tưởng, văn hóa hòng làm thay đổi nhận thức, tình cảm, phá hoại niềm tin, lý tưởng cách mạng, làm suy đồi đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với kỳ vọng biến “diễn biến hòa bình” thành “tự diễn biến”, kích động tư tưởng chống đối từ trong nội bộ, âm mưu thủ tiêu thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ cùng nhân nhân ta đã dày công gây dựng, giữ gìn. Chúng ra sức chống Hồ Chí Minh nghĩa là chống nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và đánh vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc, hay nói như nhiều người là “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh. Làm sụp đổ thần tượng này, tức là làm mất giá trị văn hóa và làm cho Việt Nam đi theo một con đường khác. Đánh vào Hồ Chí Minh cũng tức là đánh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, chống Việt Nam triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bội đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”… Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ.

Mới đây, khi tôi đọc bài viết “10 tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam” trên danlambao mà không khỏi tức giận, tự hỏi kẻ viết bài đấy còn dám xưng hô mình là người Việt Nam không? Tại sao dám đặt điều vu khống, dám bôi nhọ hình ảnh Đảng Cộng sản, chủ tịch Hồ Chí Minh – người cha già của dân tộc… Bọn chúng từ sự thâm thù chủ nghĩa cộng sản, thâm thù cách mạng đã tìm mọi cách xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước còn nhiều khó khăn, những thành tựu đạt được của sự nghiệp đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cộng sản cao đẹp, sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Tên tuổi, sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam suốt thế kỷ XX cho đến ngày nay và cả mai sau. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nêu tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị. Người đã hiến dâng tất cả chỉ quên mình. Khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”.

Vậy mà, để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, kẻ địch đã không từ bỏ một thủ đoạn tuyên truyền phản động nào. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm phủ nhận cơ cở lý luận của Đảng. Chúng rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc không chịu ảnh hưởng gì của Chủ nghĩa Mác – Lênin có tính quốc tế. Đặc biệt chúng còn mở chiến dịch phản tuyên truyền vu khống “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh” bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất, chúng dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người, phát tán tài liệu, sách báo, tranh ảnh nói xấu, xuyên tạc về Người làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin, hoài nghi về lãnh tụ kính yêu của mình, nhân dân phân tâm, giảm sút niền tin vào Đảng do chính Người sáng lập. Chúng còn ra sức xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trắng trợn bôi nhọ các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta.

Tất cả, vì mục tiêu chống đối chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân ta đang dày công gây dựng nên chúng nói xấu chế độ ta một cách điên cuồng, không tiếc lời lẽ tán dương các giá trị tư sản, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam. Và tất nhiên, một trong những thủ đoạn nham hiểm nhất của chúng chính là hạ bệ tượng đài Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam, từ đó xuyên tạc, bác bỏ thành quả cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã đạt được, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc – cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta.

Đặc biệt trong thời gian hiện nay khi mà cả dân tộc đang chung tay góp ý hoàn thiện bản Hiến pháp 1992 thì đây chính là cơ hội để thế lực chống phá thực hiện thủ đoạn thâm độc của chúng. Vậy nên, chúng ta những công dân Việt Nam hãy cảnh giác trước thủ đoạn lừa lọc của chúng./.

 

54 thoughts on “ÂM MƯU HẠ BỆ “THẦN TƯỢNG” TRONG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

 1. kẻ viết bài đấy còn dám xưng hô mình là người Việt Nam không? Tại sao dám đặt điều vu khống, dám bôi nhọ hình ảnh Đảng Cộng sản, chủ tịch Hồ Chí Minh – người cha già của dân tộc… Bọn chúng từ sự thâm thù chủ nghĩa cộng sản, thâm thù cách mạng đã tìm mọi cách xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Vì vậy chúng ta quyết không để chúng thực hiện được ý đồ hạ bệ hệ tư tưởng này được

  1. chúng đã chọn nhầm đối tượng để hạ bệ, chọn nhầm mục tiêu, đối tượng để nói xấu và xuyên tạc, bịa đặt. Những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước là con dân Việt Nam ai có thể không biết, ai có thể không được nghe kể, ai có thể không luôn biết ơn đến các anh cơ chứ. Những lời xuyên tạc, bịa đặt của bọn phản động, bán nước chỉ càng làm cho mọi người nhận ra được một điều đó là hiện này có những phần tử nhận tiền của địch nói xấu đất nước, khiến cho mọi người đề phòng hơn mà thôi. Bòn mày sẽ không thực hiện được âm mưu, ý đồ của mình đâu

 3. Chọn tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng đã sai lầm rồi. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 4. cuộc đấu tranh giữa các nhà tư bản ngày càng khốc liệt, xảy ra khủng hoảng là đương nhiên; và, một sự vận động hình thành không ngừng trong những ý niệm, đó chính là những quan niệm khác nhau về lý thuyết phát triển chủ nghĩa tư bản. Trong bối cảnh mới và đặc biệt ấy, chúng ta tiếp tục nghiên cứu, khám phá về ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta sẳn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hạ bệ chủ tịch HCM của chúng ta.

 5. Với thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, Lê-nin là người đầu tiên đặt mốc mới cho thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Điều này đã chứng minh cho sự đúng đắn của hệ tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác- LeeNin ở Việt Nam

  1. đúng vậy, chủ nghĩa tư bản đã lỗi thời, chế độ xã hội chủ nghĩa mới là sự tiến bộ là con đường đúng đắn mà Bác hồ cũng như Mác và Lenin đã tìm ra.

 6. Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho chúng ta, trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước cũng như nhân dân ta đã từng khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị đối với nước ta mà còn mang ý nghĩa và giá trị thời đại.

 7. Thật nực cười cho những kẻ muốn hạ bể thần tượng của chúng ta. Việc khẳng định ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thể hiện rõ tầm cao trí tuệ cũng như giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đã vượt qua biên giới Việt Nam đến với nhiều quốc gia dân tộc có hoàn cảnh như Việt Nam trong đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại

 8. có thể nói, nếu học thuyết Mác và chủ nghĩa Lê-nin mang tính thời đại bao nhiêu thì tư tưởng Hồ Chí Minh cũng mang giá trị thời đại bấy nhiêu và sẽ mãi là như vậy

 9. Không phải ngày nay chúng ta mới thấy được ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ rất lâu, nhân loại tiến bộ trên thế giới, nhất là những trí thức lớn, những chính khách giàu lòng bác ái, đã từng ca ngợi và bày tỏ sự khâm phục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng, có thể nói, trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp, đan xen những thời cơ và thử thách, những tiêu cực và tích cực, những nghịch lý… thì ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh càng được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Thế hệ trẻ ngày nay ngoài việc học tập theo tấm gương đạo đức HCM còn phải biết chống lại những luận điệu xuyên tạc hệ tư tưởng này.

 10. Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang ý nghĩa thời sự. Chúng ta tuy đã giành được độc lập tự do, đất nước hòa bình và thống nhất, song vẫn còn biết bao khó khăn và thử thách. Nghèo đói, tụt hậu… đang là những nguy cơ lớn. Sự nghiệp chấn hưng đất nước, đưa nền kinh tế nước ta phát triển ngang với trình độ của những cường quốc lớn đòi hỏi thế hệ trẻ hôm nay phải phấn đấu, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa

 11. Việt Nam và Hồ Chí Minh là hai tên gọi nổi tiếng và phổ biến nhất đối với nhân dân Ấn Độ, Người từng là tâm điểm chú ý trong số các trí thức và các nhà hoạt động chính trị vào nửa cuối của thế kỷ XX, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ những năm 50 đến những năm 70. . Trên thực tế, hai từ Việt Nam và Hồ Chí Minh đã trở nên đồng nghĩa với nhau.Vì thế kẻ địch đã sai lầm khi phá hoại tư tưởng Hồ Chí Minh của chúng ta

 12. Hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh ư? Thật nực cười, Thật khó có ai không biết về vị lãnh tụ huyền thoại vĩ đại của nhân dân Việt Nam – Hồ Chí Minh, hay không biết về tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi các liệt cường như Pháp, Nhật Bản và Mỹ, là những nước buộc phải không chỉ nếm mùi thất bại trong tay người dân Việt Nam mà còn phải rời khỏi Việt Nam bởi nhân dân họ đã đoàn kết và có chiến lược quân sự mẫu mực mang tầm lịch sử.

 13. Nhân dân luôn là tâm điểm của quá trình tư tưởng Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Người đối với nhân dân không bị giới hạn trong các ranh giới địa lý. Mục đích của Người không chỉ là giải phóng đất nước mình khỏi sự thống trị ngoại bang mà trong chiều sâu tư tưởng của mình, bên cạnh mục đích giành độc lập, Người còn mong ước mang đến sự công bằng, bình đẳng và no ấm cho nhân dân mình. Và toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Người đã tìm ra

 14. Nhân dân không bao giờ quên công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh có sức ảnh hưởng kỳ diệu đối với nhân dân Việt Nam, những người sẵn sàng hy sinh bất kể cái gì với hy vọng và niềm tin rằng sau ngày giải phóng, tất cả mọi người có thể cùng hưởng kết quả của nền độc lập.

 15. Thực tế cho thấy sau giải phóng, những khát vọng của nhân dân Việt Nam đã không hề bị lạc hướng. Điểm nổi bật là người lao động không những đã được ghi nhận mà còn có vị trí quan trọng trong xã hội. Chế độ phong kiến đã bị phế bỏ hoàn toàn.Có nghĩa là con đường mà Người đã đi là đúng, tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh nước ta

 16. Các thế lực thù địch đã nhầm, hạ bệ được hệ tư tưởng Hồ Chí Minh là điều không thể. Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng hay là một tấm gương tiêu biểu. Trong thực tiễn, Người làm theo những gì được học tập và khích lệ nhân dân làm theo cách của mình.

 17. là một người dân Việt Nam bất kì ai cũng biết rõ Hồ Chí Minh là một người có hoài bão và từ thời thơ ấu Người đã mong muốn đất nước mình được độc lập và đồng bào được no ấm. Để tránh khỏi bị bắt vào tay của chính quyền thực dân Pháp, Người đã ra đi bí mật để tổ chức và đoàn kết nhân dân chống lại thế lực đế quốc.

 18. Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự thanh bạch và sự giản dị của Người không phải là để làm phách, đánh bóng và thu hút công chúng. Thậm chí sau khi trở thành vị Chủ tịch của nước Việt Nam, Người vẫn giữ lối sống thanh bạch của mình. Mặc dù có cả một Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, nơi ở chính thức của Chủ tịch, Người vẫn chọn một ngôi nhà nhỏ trong khu nhà của Phủ Chủ tịch để ở cho đến cuối đời. Người chỉ sử dụng Phủ Chủ tịch trong các cuộc gặp chính thức hoặc dùng cơm với các quan chức cao cấp ngoại quốc. Một con người mà hiếm có trong lịch sử thế giới chúng ta đáng tự hòa lắm.

 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh và triết lý chính trị theo định hướng vì nhân dân của Người không phải là ảo tưởng theo bất kỳ nghĩa nào. Tầm nhìn, tư tưởng và triết lý của Người là tự do thoát khỏi cái phức tạp. Trong ba mươi năm bôn ba ở nước ngoài, Người đã chứng kiến tận mắt chế độ hành chính, sự giàu có, bần cùng, bóc lột, sự lạc hậu về xã hội và tinh thần, nô dịch ngoại bang và phong kiến dân tộc của không chỉ của châu Á mà cả của châu Âu, châu Phi và một số nước châu Mỹ.

 20. Trong tình hình hiện này, cần hết sức đề phòng cảnh giác cao độ với những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt nói xấu của bè lũ phản động, của các thế lực thù địch. Đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

 21. diễn biến hòa bình, thủ đoạn này đi liền với hòa bình với sự mất cảnh giác của một quốc gia, lơ ngơ là mất cả chì lẫn chài tất cả thành quả của cách mạng. Cảnh giác và tỉnh táo là phương châm hàng đầu được đặt lên

 22. cái ức nhất là danh nhân văn hóa thế giới, AHGPGT được cả thế giới công nhận thế mà nó giám phủ nhận. Vàng thật không sợ lửa, Ngay cả UNESCO cũng công nhận và tôn trọng dân tộc VN như thế rồi không lo, có đợt kỉ niệm Mấy năm Bác Hồ được 2 danh hiệu đó, UNC không những không cử đại diện mà còn cử ngay một ông to trong tổ chức với bài phát biểu của mình. Nhân dân VN đánh giá cao hành động đó

 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già của dân tộc Việ Nam, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giả phóng dân tộc. Điều đó đã được tổ chức UNESSCO của LHQ công nhận, không ai có thể chối bỏ, không tính đên những gì tổ chức này thể hiện sự tôn trọng và kính ngưỡng với Bác

 24. thật nực cười chỉ với mấy lí lẽ thô thiên và vớ vẫn mà đòi hạ bệ chủ tịch Hồ Chí Minh ư. không bao giờ nhé. Bác mãi mãi là một trong những vì sao tinh tú nhất mà đất việt sản sinh ra. là niềm tự tôn của dân tộc mãi mãi muôn đời.

 25. hãy lấy sự sụp đổ của đông âu liên xô mà tự dè chừng vè chiến dịch hòa bình không đánh mà thắng của mỹ hay các thế lực thù địch.và vấn đề được nói đến ở đây là bôi nhọ thần tượng là hồ chủ tịch yêu quý của chúng ta không thể chấp nhận được,con người có công ngất trời như vậy mà bọn chó cũng lôi ra để mà nói xấu không biết ngược mồm

 26. trong chiến lược diễn biến hòa bình, các thế lực diễn biến hòa bình chú trọng hạ thấy uy tín và ảnh hưởng của những nhân vật được dân tộc ta tôn sùng và tin tưởng, đặc biệt đó là hình tượng Hồ Chí Minh! nhưng chúng nhất định sẽ thất bại, vì điều đó là không thể thay đổi trong tâm thức người Việt!

 27. trong tâm thức mọi người con yêu nước đất việt. Bác Hồ luôn luôn là một vị anh hùng của dân tộc. một điều gì đó vô cung thiêng liêng và cao cả. các thế lực thù địch luôn tìm cách hạ thấp uy tín và ảnh hưởng của người sẽ không bao giờ thành công.

 28. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta. Bây giờ chúng lại giở chiêu bài này. Trong lòng mọi người dân Việt Nam thì chủ tịch Hồ Chí Minh mãi luôn là người anh hùng, là người vĩ đại của toàn dân tộc, sẽ không có gì có thể thay đổi được.

 29. Sau khi thất bại ở những âm mưu trước. Các thế lực thù địch lại tìm chiêu bài này. Nhưng chúng quá sai lầm và sẽ thất bại. Bác Hồ mãi là người vĩ đại, là người an hùng trong lòng người dân việt Nam và không thể thay thế.

 30. các thế lực thù địch đang không ngừng chống phá ta với cái gọi là chiến lược diễn biến hòa bình! chúng âm mưu dùng phương tiện thông tin, xuyên tạc, bôi nhọ những người có sức ảnh hưởng tới quần chúng nhân dân và ý thức hệ của chế độ xã hội chủ nghĩa! nhằm tiến tới hạ uy tiến và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân! nhưng chắc chắn rằng chúng đã phạm sai lâm, vì điều đó là không thể đối với dân tộc Việt Nam!

 31. cái thằng Nguyễn Hữu Lễ mới đây có làm một bộ phim xuyên tác lịch sử, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Mình. Đời cha ông của thằng Nguyễn Hữu Lễ đã làm tay sai cho Mĩ, Ngụy. Nay hắn không cải tà quy chính mà tiếp tục chống phá nước ta

 32. Trong cuốn sách 1999-chiến thắng không cần chiến tranh mà Nickson cho xuất bản. Nickson đã viết rằng: Mọi vũ khí, hiệp định thương mại, tiền bạc của chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng

 33. Phá hoại tư tưởng được xem là mặt trận hàng đầu trong chiến lược Diễn biến hòa bình do các nước phương tây tiến hành đỗi với các nước XHCN. Mục đích của phá hoại tư tưởng nhằm tạo ra lực lượng đối lập với Đảng để tạo ra cách mạng màu như ở lybia, Ai cập

 34. Bọn phản động có rất nhiều chiêu bài, sau khi không thành công với những chiêu bài trước bây giờ chúng dùng cách này để phá hoại tư tưởng chúng ta. Nhưng chúng sẽ thất bại hoàn toàn.Người dân Việt Nam luôn tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng.

 35. Bọn chúng thật là táo tợn. Nhưng chúng đã quá sai lầm. Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sống trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Điều này sẽ không có gì có thể thay đổi.

 36. Bác Hồ là vị cha già dân tộc , là người anh hùng vĩ đại của dân tộc , của cả thế giới vậy mà chúng vì lợi ích cá nhân , vứt bỏ danh dự của con người , đi nói xấu xuyên tạc Bác Hồ , nói xấu Đảng và Nhà Nước . Đúng là một lũ vô liêm xỉ .

 37. bọn danlambao là : Một lũ vô nhân cách , mất hết liêm xỉ . Đã là con người Việt Nam thì tại sao chúng lại quên đi công ơn của Bác Hồ , quên đi ơn của Đảng thế hả ? lại đi bôi nhọ , nói xấu Đảng và Việt Nam . Các người hãy xem lại bản thân đi, xem có xứng đáng là người VIệt ta nữa không nhé .

 38. Những mưu hèn kế bẩn của bọn danoan càng làm cho chúng bị nhân dân Việt Nam ta trù ẻo , xua đuổi, xa lánh mà thôi . Chúng dám bôi nhọ vị cha già của dân tộc , vị anh hùng không những của Việt Nam mà còn là của cả thế giới . Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi bè lũ danoan ạ .

 39. Bác đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nêu tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị. Bác đã hiến dâng tất cả chỉ quên mình. Khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại, Bác dã được UNESCO đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”.

 40. Chúng chống đối chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân ta đang dày công gây dựng nên chúng nói xấu chế độ ta một cách điên cuồng, không tiếc lời lẽ tán dương các giá trị tư sản, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam.

 41. Những công lao to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là cho dân tộc Việt Nam ta chúng ta không bao giờ quên. Dù Bác đã ra đi những Bác vẫn còn tồn tại trong trái tim mỗi con người Việt Nam

 42. Để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, kẻ địch đã không từ bỏ một thủ đoạn tuyên truyền phản động nào. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm phủ nhận cơ cở lý luận của Đảng. Chúng rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc không chịu ảnh hưởng gì của Chủ nghĩa Mác – Lênin có tính quốc tế.

 43. Những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước là con dân Việt Nam ai có thể không biết, ai có thể không được nghe kể, ai có thể không luôn biết ơn đến các anh cơ chứ. Những lời xuyên tạc, bịa đặt của bọn phản động, bán nước chỉ càng làm cho mọi người dân Việt Nam nhận ra bộ mặt thật của bọn chúng và sẽ căm thù bọn phản động chúng mày đến tận xương tủy

 44. Người còn mong ước mang đến sự công bằng, bình đẳng và no ấm cho nhân dân mình. Và toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Người đã tìm ra đây là còn đường đúng đắn để đưa nước ta phát triển

 45. Trong cuộc chiến mới, kẻ thù sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tấn công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm “không đánh mà thắng”. Nước ta cần đề cao cảnh giác hơn nữa

 46. Các thế lực thù địch coi Việt Nam là một trọng điểm với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực ra khỏi đời sống chính trị thế giới. Nhưng với sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước ta chúng sẽ không làm gì được cả

 47. Tư tưởng cao cả của Hồ Chí Minh bao trùm toàn đất nước và nhiều nơi trên thê giới. nên việc hạ bệ tư tưởng của người bị bọn phản động thường xuyên áp dụng .Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”. gây hoang mang cũng như giảm sút niềm tin vào bác vào đảng. nhất quyết phải loại trừ tư tưởng này

 48. Con đường chủ nghĩa xã hội là một con đường đúng đắn mà đảng và bác hồ đã lựa chọn, và trong thực tế đã chứng minh điều đó. Dù các thế lực thù địch có trăm phương ngàn kế để hạ bệ vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta, thực hiện diễn biến hòa bình ở việt nam. Nhưng với sự tin yêu của người dân việt nam với bác hồ thì điều đó sẽ không bao giờ sảy ra được .

 49. Không thể hiểu được những người việt nam, ăn cơm việt, viêt tiếng việt, mà có thể đưa ra nhưng lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm bôi nhọ hình ảnh bác hồ như thế, Đây là cái loại trời không dung, đất không tha, thật bức xúc với loại người này.

 50. Việc thực hiện diễn biến hòa bình làm cho việt nam tự diễn biến, tự chuyển hóa theo con đường tư bản chủ nghĩa thật sự là một âm mưu thâm độc, Chúng ta chiến thắng trên mặt trận chiến tranh, Nhưng để chiến thắng trong mặt trận hòa bình thì cần phải có sự nỗ lực của toàn dân, chống lại luận điêu, bôi nhọ, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở việt nam

 51. Chẳng có kẻ nào cũng như thế lực nào có thể làm mờ đi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong lòng mỗi người dân Việt Nam cả. Những kẻ âm mưu như thế chỉ là nực cười mà thôi. Tên Bác đã gắn liền với non sông và dân tộc Việt Nam rồi.

 52. Đó là cách nói của những kẻ phản bội Tổ quốc, vì không phải với mục đích đóng góp ý kiến để xã hội tốt hơn mà chúng cố tình xuyên tạc, bịa đặt, dùng những luận điệu sai trái để bôi nhọ Đảng và lãnh đạo ta.
  Tất nhiên những nội dung trong 10 điều mà chúng đưa ra là không logic và sai lêch với thực tế, mong mọi người hãy cảnh tỉnh với hoạt động này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s