Posted in Chính trị - Xã hội

Sự thật về chiêu bài “dân chủ, nhân quyền’’

 ** Alice **
            Không phải đến bây giờ, mà ngay từ khi xác định chắc chắn không thể duy trì chế độ tay sai ở miền Nam Việt Nam; các thế lực thù địch đã chuyển mục tiêu đối đầu bằng vũ lực sang tiến hành những hoạt động chống phá ta như bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạt động gián tiếp như gây kích động, bạo loạn trong nước cũng như tài trợ cho các nhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước nói xấu chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là tiến hành âm mưu “diễn biến hoàn bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, làm cho Việt Nam chuyển hóa theo chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc vào chúng.
          Các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc lịch sử với mục tiêu bôi nhọ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; mua chuộc, lôi kéo một số phần tử thoái chính trị, con em cán bộ du học ở nước ngoài; từ đó gây “tự diễn biến” dây chuyền, tạo nên những “người hùng ảo tưởng” như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,…hòng tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, gây hoang mang trong quần chúng. Lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.
          Dưới chiêu bài “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, cái vòi bạch tuộc của các thế lực phương Tây đã lợi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Thực chất của chiêu bài ấy cũng nhằm phục vụ cho chiến lược “diễn biến hòa bình”; bởi lẽ trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chúng xác định dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là bốn đòn đột phá khẩu trong phá hoại tư tưởng ở Việt Nam. Đây là thủ đoạn tinh vi, khó nhận biết; vì chúng đã che đậy được bản chất thù địch, đánh lừa dư luận tạo được sự ủng hộ của dư luận. Chúng lên tiếng đòi “quyền cho nhân dân” nhưng thực chất đó là hành động mị dân, kích động nhân dân chống Đảng Nhà nước. Mục tiêu chiến lược của chúng là không hề thay đổi; song phương thức, thủ đoạn và âm mưu thì biến hóa khôn lường và ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
Đặc biệt, trong tình hình hiện nay khi mà các phương tiện thông tin hiện đại dễ dàng xâm nhập đến mọi nhà, việc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” càng gay go phức tạp trong mỗi con người, trong mỗi gia đình và trong toàn xã hội. Đó không chỉ và vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam, sự yên bình của đất nước, hạnh phúc của nhân dân mà còn là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và cơ bản lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
          Do vậy, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, chủ động ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hoà bình” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch “cán bộ, đảng viên là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân”, dân tin vào Đảng, vào chế độ thông qua hình ảnh, thái độ phục vụ của những người “lãnh đạo – đầy tớ ấy”.
          Mặt khác,  cùng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật đang là vấn đề bức xúc, nóng bỏng, cần phê phán mạnh mẽ các khuynh hướng bôi nhọ, hạ bệ thần tượng, nói xấu chế độ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch và những người vô tình hay cố ý a dua, làm theo.
Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí phải làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức về âm mưu và hành động của thế lực phản động, thù địch núp dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền’’ nhằm chống phá Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại sự ổn định của đất nước.
          Phải khẳng định rằng, không thể có cá nhân, tổ chức nước ngoài nào lo “một cách vô tư” cho cuộc sống của dân ta, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta như Đảng, Nhà nước ta đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ vinh quang ấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s